سعید فرزین

درباره من

دکتر سعید فرزین
image

دانشیار گروه آموزشی عمران - آب @ دانشکده مهندسی عمران

...

محقق گوگل

(1403/1/23)

استنادات

3062

h-index

32

i10-index

76

مؤلفین همکار

18

اسکوپوس

(1403/1/22)

استنادات

2191

مقالات

85

h-index

27

مؤلفین همکار

113

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1379-1383

كارشناسي

خليج فارس

1386-1388

كارشناسي ارشد

تبريز

1388-1392

دكترا

تبريز

تجارب

از بهمن ماه 1396

مدير گروه مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي

دانشگاه سمنان-دانشكده مهندسي عمران

مهارت ها

روش تحقيق

هوش مصنوعي

مدلسازي عددي

اولویت های پژوهشی

كاربرد هوش مصنوعي در هيدرولوژي

مدلسازي عددي مسايل هيدروليكي

كاربرد نظريه آشوب در هيدرولوژي

كاربرد بتن متخلخل در كنترل سيلاب شهري و تصفيه رواناب

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
بررسی تاثیر سد بر الگوی آشوبی انتقال بار معلق رود ( مطالعه ی موردی: سد کرج)
مهندسی منابع آب(2015)
سارا فهیم فرد, ابوالفضل شمسایی, محمد هادی فتاحی*, ^سعید فرزین
Estimating of Scour in Downstream of the Water Level Regulation Structures
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2015)
^سعید فرزین*, محمد حسین احمدی, رسول رجب پور, فروغ علیزاده صنمی, کیومرث آسایی
مطالعه جریان عبوری از سد لاستیکی با به کارگیری هیدرودینامیک محاسباتی
سد و نیروگاه برق آبی(2016)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, 9411048008
بررسی آزمایشگاهی اثر اضافه کردن افزودنی های مختلف بر ویژگی های بتن متخلخل قابل کاربرد در سیستم رواناب شهری
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2016)
9311044003, ^سیدفرهاد موسوی*, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین, 9011328014
کاربرد نظریه آشوب و شبکه عصبی مصنوعی در بررسی و تخمین تبخیر از سطح آب دریاچه‌ها
آب و خاک(2017)
^سعید فرزین*, رضا حاجی آبادی, محمد حسین احمدی
پیش‌بینی پتانسیل تبخیر با حذف نویز داده‌هادر ایستگاه سینوپتیک تبریز
دانش آب و خاک(2017)
علی محمد خورشیددوست, سعید جهانبخش اصل, حامد عباسی, ^سعید فرزین*, حمید میرهاشمی
Predicting Discharge Coefficient of Triangular Labyrinth Weir Using Support Vector Regression,Support Vector Regression-firefly, Response Surface Methodology and Principal Component Analysi0>
FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION(2016)
^حجت کرمی*, 9412043001, ^محمد رحمانی منش, ^سعید فرزین
معرفی سرریز استوانه ای مورب به عنوان رویکردی مؤثر در افزایش ضریب تخلیه جریان
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(2018)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, 9411044007, 9411048008
بررسی الگوی آشوبی دبی جریان رودخانه دز در مقیاس‌های مختلف زمانی
مجله پژوهش آب ایران(2018)
فاطمه ادب, ^سیدفرهاد موسوی*, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین
بررسی عملکرد مقاومتی و نفوذپذیری بتن متخلخل حاوی پرلیت و لیکا برای استفاده در سیستم رواناب شهری
نشریه مهندسی عمران فردوسی(2018)
احسان تیموری*, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین
تحلیل سری زمانی فرایندهای هیدرولوژیک از دیدگاه نظریه آشوب (مطالعه موردی: بارش ماهانه دریاچه ارومیه)
عمران مدرس(2017)
^سعید فرزین, ^خسرو حسینی, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی*
Experimental Investigation of the Effect of Micro-Silica and Zeolite on Repair Mortar of Concrete Pavements
ENGINEERING JOURNAL(2017)
^سعید فرزین*, ^غلامعلی شفابخش, 9311044003, 9311147001, 9412844001
عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی و تحلیل فرایندهای هیدرولوژیک (مطالعه موردی:کمبود آب حوضه آبخیز نازلوچای در استان آذربایجان غربی)
اكوهيدرولوژي(2017)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, 9411048004, 9411048006, 9411048008
پیش‌بینی بارش ماهانه بر اساس سیگنال‌های بزرگ‌مقیاس اقلیمی با به‌کارگیری مدل‌های هوشمند و رگرسیون خطی چندگانه (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک سمنان)
اكوهيدرولوژي(2017)
9411045001, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, 9412045001
Fast convergence optimization model for single and multi-purposes reservoirs using hybrid algorithm
ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS(2017)
محمد احترام*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین, محمد امامی, Faridah Binti Othman, زهرا امینی, Ozgur Kisi, Ahmed El-Shafie
Optimization of Chain-Reservoirs’ Operation with a New Approach in Artificial Intelligence
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2017)
محمد احترام*, Mohammed Falah Allawi, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, محمد امامی, Ahmed EL-Shafie, ^سعید فرزین
تحلیل جریان در سرریز و سازه استهلاک انرژی سد گلورد نکا به کمک روش‌ های عددی
سد و نیروگاه برق آبی(2017)
^خسرو حسینی*, 9311044006, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین
Simulation of flow pattern at rectangular lateral intake with different dike and submerged vane scenarios
WATER SCIENCE AND ENGINEERING(2017)
^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, محمد توکل صدرآبادی, 9311044010
Optimization of Energy Management and Conversion in the Multi-Reservoir Systems Based on Evolutionary Algorithm
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION(2017)
9311045001*, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین, Ozgur Kisi
شبیه‌سازی عددی و تحلیل تاثیر پارامترهای بیلان و نیروگاه شهید مفتح بر افت سطح آب زیرزمینی دشت کبودرآهنگ
مجله آبیاری و زهکشی ایران(2017)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, 9412044006, 9412044007, 9411048008
(Prediction of Water Quality Parameters Using ANFIS Optimized by Intelligence Algorithms (Case Study: Gorganrood River
KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2017)
9412048006, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, 9412048003, حامد کاشی, 9511045001
ارزیابی عملکرد الگوریتم خفاش در بهینه سازی پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگام برای روندیابی سیلاب
اكوهيدرولوژي(2018)
9311045001, ^حجت کرمی*, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین, سعید سرکمریان
تحلیل سه بعدی تأثیر تکیه گاه پل متصل به دیواره کانال بر پارامترهای هیدرولیکی جریان با استفاده از Flow-3D
مهندسی آبیاری و آب(2017)
^حجت کرمی, ^خسرو حسینی, ^سعید فرزین*, 9311044001, محمدرضا نیک پور
Investigation of RS and GIS techniques on MPSIAC model to estimate soil erosion
NATURAL HAZARDS(2018)
9511045002, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, سید مصطفی سیادت موسوی, برات مجردی, Ozgur Kisi
Evaluation of contemporary evolutionary algorithms for optimization in reservoir operation and water supply
JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA(2018)
9311045001, ^حجت کرمی*, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین, Ozgur Kisi
تعیین سهم دبی خروجی آبگیر تحتانی دارای شبکه آشغال‌گیر با کنترل میزان بازشدگی سطح آبگیر به روش دینامیک سیالات محاسباتی
پژوهش های عمران و محیط زیست(2017)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, پرهام ثابتی, 9411044007
Mechanical properties of the concrete containing recycled fibers and aggregates
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2017)
9411144001, ^سعید فرزین*, ابوالفضل حسنی, 9412844001
مدلسازی و تحلیل تغییرات رژیم هیدرولوژیکی رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه گرگانرود، ایستگاه هیدرومتری تمر)
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(2017)
^سعید فرزین*, فروغ علی زاده
پیش بینی وضعیت منابع آب تحت اثر تغییرات اقلیم به کمک مدل ANFIS و سناریوهای گردش عمومی جوّ (مطالعۀ موردی:حوضۀ زیارت شهر گرگان)
اكوهيدرولوژي(2018)
سید حامد شکیب, ^سعید فرزین*
Reservoir operation based on evolutionary algorithms and multi-criteria decision-making under climate change and uncertainty
JOURNAL OF HYDROINFORMATICS(2018)
9311045001, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, Vijay P. Singh, Kwok-wing Chau, Ahmed El-Shafie
مطالعه آزمایشگاهی تأثیر شکل‌های مختلف آبشکن بر تغییرات زمانی آبشستگی پیرامون آنها
تحقيقات كاربردي مهندسي سازه هاي آبياري و زهكشي(2017)
9411044007, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, محمد رستمی
شبیه سازی مشخصات جریان روی سرریز نیمه استوانه ای با استفاده از نرم افزار عددی Ansys CFX
مهندسی منابع آب(2017)
^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, علی حیدری, ^خسرو حسینی
بررسی آزمایشگاهی تأثیر سبک دانه های طبیعی بر برخی خصوصیات فیزیکی روسازی بتن متخلخل و ارائه رابطه مقاومت فشاری بر حسب درصد تخلخل
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2017)
^سعید فرزین*, 9411048004, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی
مطالعه عددی عوامل موثر بر عملکرد هیدرولیکی جریان عبوری از سرریز کنگره ای
مجله آبیاری و زهکشی ایران(2017)
9411048008, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*
بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پیرامون آبشکن T شکل تحت تأثیر آبشکن های بالادست و پایین‌دست
مهندسی و مدیریت آبخیز(2019)
9411044007, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, محمد رستمی
Improving the Performance of Porous Concrete Composite with Zeolite as Coarse Grain
Mechanics of Advanced Composite Structures(2018)
9411048004, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, ^سیدفرهاد موسوی
Experimental Investigation of the Effect of Adding LECA and Pumice on Some Physical Properties of Porous Concrete
ENGINEERING JOURNAL(2018)
^حجت کرمی*, 9311044003, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین
Optimization of energy management and conversion in the water systems based on evolutionary algorithms
NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS(2018)
^حجت کرمی*, 9311045001, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین, Ozgur Kisi, Ahmed El-Shafie
Reservoir Optimization for Energy Production Using a New Evolutionary Algorithm Based on Multi-Criteria Decision-Making Models
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2018)
محمد احترام, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین
Reducing Irrigation Deficiencies Based Optimizing Model for Multi-Reservoir Systems Utilizing Spider Monkey Algorithm
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2018)
محمد احترام, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین
آنالیز عددی مشخصه¬های جریان عبوری از سرریز استوانه¬ای با استفاده از مدل Flow3D
مهندسی آبیاری و آب(2018)
^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, 9411048008, 9411044007
Design of water supply system from rivers using artificial intelligence to model water hammer
ISH Journal of Hydraulic Engineering(2020)
امیرحسین سلیمی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, محمدرضا حسنوند, آرمین آزاد علی آبادی, Ozgur Kisi
Improved Krill Algorithm for Reservoir Operation
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2018)
^حجت کرمی*, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین, 9311045001, Vijay P. Singh, Ozgur Kisi
مطالعه عددی اثر اندرکنش پایه پل و تکیه گاه مستطیلی بر خصوصیات جریان
مهندسی آبیاری و آب(2018)
9311044001, ^حجت کرمی*, ^خسرو حسینی, ^سعید فرزین
Optimization of Reservoir Operation Using New Hybrid Algorithm
KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2018)
Zaher Mundher Yaseen, ^حجت کرمی*, 9311045001, Nuruol Syuhadaa Mohd, ^سیدفرهاد موسوی, Lai Sai Hin, Ozgur Kisi, ^سعید فرزین, Sungwon Kim, Ahmed El-Shafie
Bat algorithm for dam–reservoir operation
Environmental Earth Sciences(2018)
9311045001, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, Ravinesh Deo, Faridah Binti Othman, Kwok‑wing Chau, سعید سرکمریان, Vijay P. Singh, Ahmed El‑Shafie
Flood Routing in River Reaches Using a Three-Parameter Muskingum Model Coupled with an Improved Bat Algorithm
Water(2018)
^سعید فرزین, Vijay P. Singh, ^حجت کرمی, 9511048004, 9311045001*, Ozgur Kisi, Mohammed Falah Allawi, Nuruol Syuhadaa Mohd, Ahmed El-Shafie
Reservoir Operation by a New Evolutionary Algorithm: Kidney Algorithm
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2018)
9311045001*, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین, Alcigeimes B. Celeste2, Ahmad-El Shafie
Effects of adding mineral adsorbents to porous concrete for enhancing the quality performance of urban runoff systems
World Journal of Engineering(2018)
^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, 9311044003
کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه¬سازی عملکرد سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی به منظور پیش¬بینی حداکثر دمای هوا (مطالعه موردی: شهر اصفهان)
اكوهيدرولوژي(2018)
9412048008, آرمین آزاد علی آبادی, ^سعید فرزین, ^حجت کرمی*
بهبود عملکرد روسازی بتن نفوذپذیر با جایگزینی سنگ دانه رسوبی تراورتن
مهندسی سازه و ساخت(2019)
^سعید فرزین*, 9411048004, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, ^امید رضائی فر
The Effect of Vermiculite and Quartz in Porous Concrete on Reducing Storm-Runoff Pollution
ISH Journal of Hydraulic Engineering(2021)
9412048006, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, Vijay P. Singh
Application of Talc as an Eco-Friendly Additive to Improve the Structural Behavior of Porous Concrete
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING(2019)
9412048006*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین
Using Waste Vermiculite and Dolomite as Eco-Friendly Additives for Improving the Performance of Porous Concrete
ENGINEERING JOURNAL(2018)
9412048006, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین
توسعه عملکرد روش های نوین با استفاده از بهینه سازی چند هدفه در کنترل رواناب شهری
تحقیقات منابع آب ایران(2018)
9511045002, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی
کاربرد الگوریتم خفاش به منظور طراحی اقتصادی کانالهای باز
مجله آبیاری و زهکشی ایران(2018)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, 9511048005, 9311045001
مدل سازی عددی و تحلیل هیدرودینامیک جریان در پرتابه جامی شکل و کانال نزدیک شونده
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(2018)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, میلاد فضل اله نژاد, 9411044007
بررسی خصوصیات جریان در سرریز شوت سد گِلوَرد نکا با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
مجله محیط زیست و مهندسی آب(2017)
9311044006, ^خسرو حسینی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*
مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی پیرامون آبشکن ساده تحت تأثیر آبشکن های مجاور
مجله آبیاری و زهکشی ایران(2018)
شهاب نیر, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, محمد رستمی
تحلیل جریان رودخانۀ کارون در سه مقیاس روزانه، ماهانه، و فصلی با استفاده از شاخص‌های نظریۀ آشوب
پژوهش های جغرافیای طبیعی(2018)
9211142010, ^حجت کرمی*, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین
Comparative evaluation of intelligent algorithms to improve adaptive neuro-fuzzy inference system performance in precipitation modelling
JOURNAL OF HYDROLOGY(2019)
آرمین آزاد, مهران منوچهری, حامد کاشی, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, وحید نورانی, جلال شیری
طراحی بهینه و بهبود عملکرد هیدرولیکی سرریز کنگره ای با استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته
مجله آبیاری و زهکشی ایران(2019)
9511044007, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, محمد احترام, 9511048005
مدل بهینه سازی کانال آبیاری با لحاظ شرایط سیلابی و عدم قطعیت
مهندسی آبیاری و آب(2018)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, 9511048005, 9311045001
تحلیل پارامترهای رودخانه با استفاده از شاخص های مبتنی بر نظریه آشوب (مطالعه موردی: دبی جریان رودخانه زاینده رود)
تحقیقات منابع آب ایران(2019)
9412048007, ^سیدفرهاد موسوی*, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین
مدیریت منابع و مصارف آب سدهای ملاصدرا، سیوند و درودزن در حوزه آبخیز بختگان- مهارلو
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(2018)
محمدحسین احمدی, حسن یوسفی, ^سعید فرزین*, رسول رجب پور
مدل‌سازی هیدرولیکی شبکه آب‏رسانی فضای سبز با استفاده از EPANET و پیش بینی مشخصات هیدرولیکی آن به کمک هوش مصنوعی
مجله آبیاری و زهکشی ایران(2018)
^سعید فرزین*, ^سیدفرهاد موسوی, محمدرضا حسنوند, امیرحسین سلیمی, مهسا دوست محمدی, مهسا بوستانی
Prediction of river flow using hybrid neuro-fuzzy models
Arabian Journal of Geosciences(2018)
آرمین آزاد, ^سعید فرزین*, حامد کاشی, هادی ثانی خانی, ^حجت کرمی, Ozgur Kisi
بررسی عددی مشخصات هیدرولیکی جریان اطراف سرریز لبه تیز قائم و مورب با شبیه‌سازی در نرم‌افزار Flow3D
پژوهش های عمران و محیط زیست(2018)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, فرزاد یحیوی کلاکی, شهاب نیر
تأثیر نویززدایی سری زمانی بر تحلیل آن با استفاده از نظریه نظم در بی نظمی مطالعه موردی رودخانه زاینده رود
اكوهيدرولوژي(2019)
9711549001, ^سعید فرزین*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی
Hybrid Bat & Particle Swarm Algorithm for optimization of labyrinth spillway based on half & quarter round crest shapes
FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION(2019)
9511044007, ^سعید فرزین*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی
Modeling river water quality parameters using modified adaptive neuro fuzzy inference system
WATER SCIENCE AND ENGINEERING(2019)
آرمین آزاد, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, ^سیدفرهاد موسوی, Ozgur Kisi
Smoothed particle hydrodynamics for the interaction of Newtonian and non-Newtonian fluids using the μ(I) model
POWDER TECHNOLOGY(2019)
^خسرو حسینی*, پوریا امیدوار, مهران خیرخواهان, ^سعید فرزین
کاربرد توابع مفصل و الگوریتم‌های هوشمند در تحلیل خشکسالی هواشناسی شاهرود
مجله پژوهش آب ایران(2019)
9311044004, ^حجت کرمی, هادی ثانی خانی, ^سعید فرزین, ^سیدفرهاد موسوی*
A numerical and experimental investigation of the effects of combination of spur dikes in series on a flow field
JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING(2019)
9411044007, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, محمد رستمی
بهره ‏برداری بهینه از مخزن سد سلمان فارسی با استفاده از الگوریتم وال و هیبرید آن با الگوریتم ژنتیک براساس روش تصمیم ‏گیری چندمعیاره
اكوهيدرولوژي(2019)
9411045001, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی
بررسی عددی خصوصیات جریان در سرریز لبه تیز با مقطع افقی مثلثی با زاویه رأس در پایین‌دست
مهندسی آبیاری و آب(2019)
9611447001, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین
Multi-Reservoir System Optimization Based on Hybrid Gravitational Algorithm to Minimize Water-Supply Deficiencies
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2019)
^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, 9511048007, محمد احترام, Ozgur Kisi, Ahmed El-Shafie
بررسی تأثیر پارامترهای مختلف آبشکن محافظ بر کاهش عمق آبشستگی با استفاده از روش گروهی مدل‌سازی داده‌ها (GMDH) و برنامه‌ریزی بیان ژن (GEP)
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز(2019)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, رضا حاجی آبادی, شهاب نیر, سید محمود حمزه ضیابری
بررسی ارتباط بین شاخص‌های نظریه آشوب در رفتارنگاری جریان رودخانه‌ای در مقیاس‌های زمانی کوتاه‌مدت
مهندسی آبیاری و آب(2019)
9412048007, ^حجت کرمی*, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین
معرفی مقطع چرخزاد وارونه به منظور طراحی بهینۀ کانال ها با استفاده از هوش مصنوعی
تحقيقات كاربردي مهندسي سازه هاي آبياري و زهكشي(2019)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, ^جعفر دستورانی, مهدی ولیخان انارکی, محمد احترام
Removal of sulfate from Gamasiab river water samples by using natural nano-Clinoptilolite
Journal of Applied Research in Water and Wastewater(2019)
9412044007, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین*
بررسی تأثیر روزنه دایره‌ای بر ضریب آبگذری سرریزهای کلید پیانویی با استفاده از FLOW-3D
عمران مدرس(2019)
9511044001, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, محمدرضا نیک پور
آزمون حافظه سیگنال سری زمانی و شبیه‌سازی فرایند بارش-رواناب با استفاده از مدل‌های شبکه عصبی و ترکیب موجک-عصبی
مهندسی و مدیریت آبخیز(2019)
^سعید فرزین*, حمید میرهاشمی, حامد عباسی, زهره مریانجی, پیام خسروی نیا
Application of Heuristic Algorithms in Improving Performance of Soft Computing Models for Prediction of Min, Mean and Max Air Temperatures
ENGINEERING JOURNAL(2019)
آرمین آزاد, جمشید پیرایش, ^سعید فرزین*, لیلا ملکانی, شیدا مرادی نسب, Ozgur Kisi
Investigation of a New Hybrid Optimization Algorithm Performance in the Optimal Operation of Multi-Reservoir Benchmark Systems
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2019)
9411045001, ^سعید فرزین*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی
A New Method for Flood Routing Utilizing Four-Parameter Nonlinear Muskingum and Shark Algorithm
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2019)
نازنین نوده فراهانی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, محمد احترام, Ozgur Kisi, Ahmad El Shafie
An improved model based on the support vector machine and cuckoo algorithm for simulating reference evapotranspiration
PLOS ONE(2019)
محمد احترام, Vijay P. Singh, احمد فردوسی, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین, ^حجت کرمی, Nuruol Syuhadaa Mohd, Haitham Abdulmohsin Afan, Sai Hin Lai, Ozgur Kisi, M. A. Malek, Ali Najah Ahmed, Ahmed El-Shafie*
Integrated support vector regression and an improved particle swarm optimization-based model for solar radiation prediction
PLOS ONE(2019)
حمیدرضا قزوینیان, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین, محمد احترام, MdShabbirHossain, Chow MingFai, Huzaifa Bin Hashim, VijayP.Singh, FaizahCheRos, AliNajah Ahmed, Haitham Abdulmohsin Afan*, Sai HinLai, Ahmed El-Shafie
امکان‌پذیری ساخت روسازی‌های بتن بلوکی کاملاً نفوذپذیر در شرایط اقلیمی ایران با توجه به روش ICPI
پژوهشنامه حمل و نقل(2020)
^سعید فرزین*, رضا بهزادیان, 9511045001
بررسی ماهیت آشوبناکی جریان در بالادست و پایین‌دست مخزن سد زاینده‌رود با استفاده از معیارهای سیستم‌های آشوبناک
علوم آب و خاک(2020)
9412048007, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*
Effect of zeolite and pumice powders on the environmental and physical characteristics of green concrete filters
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2020)
آرمین آزاد, امیر سعیدیان, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, Vijay P. Singh
Novel approaches for air temperature prediction: A comparison of four hybrid evolutionary fuzzy models
METEOROLOGICAL APPLICATIONS(2020)
آرمین آزاد, حامد کاشی, ^سعید فرزین*, Vijay P. Singh, Ozgur Kisi, ^حجت کرمی, هادی ثانی خانی
بهره‌برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از مدل شبیه‌سازی WEAP (مطالعه موردی: دشت بهبهان، استان خوزستان)
علوم آب و خاک(2020)
9411048002, ^سیدفرهاد موسوی, حمیدرضا غفوری, ^سعید فرزین*
(Introducing a framework for modeling of drug electrochemical removal from wastewater based on data mining algorithms, scatter interpolation method, and multi criteria decision analysis (DID
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION(2020)
^سعید فرزین*, ^فریده نبی زاده چیانه, 9811045002, 9811328010
بهبود عملکرد ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم جنگل تصادفی در پیش‌بینی جریان رودخانه خرم آباد با استفاده از نویززدایی غیریکنواخت داده‌ها و الگوریتم سیمپلکس
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(2020)
حمید میرهاشمی, داریوش یاراحمدی, سیامک شرفی, ^سعید فرزین*
ارزیابی بهبود ایستایی و دقت پیش‌بینی مدل‌های سری زمانی دبی رودخانه تحت تأثیر رهیافت تفاضل‌گیری (مطالعه موردی: رودخانه دز)
مهندسی آبیاری و آب(2020)
9611045001, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی
Municipal Wastewater pretreatment using porous concrete containing fine-grained mineral adsorbents
Journal of Water Process Engineering(2020)
احسان تیموری*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین, مریم حسینی خیرآباد
بررسی تأثیر تغییر شکل در پلان سرریز کنگره ای بر افزایش ضریب دبی جریان به کمک مدل عددی Flow-3D
علوم و مهندسی آبیاری(2020)
9411048008, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین
Performance assessment of modifed clinoptilolite and magnetic nanotubes on sulfate removal and potential application in natural river samples
JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY(2020)
امیرحسین سلیمی, حسین بنکداری, اعظم اخباری*, علی شمشیری, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین, محمدرضا حسنوند, امیر نوری
معرفی یک مدل غیر‌خطی بر اساس هیبرید ماشین‌های یادگیری به منظور مدل‌سازی و پیش‌بینی بارش و مقایسه با روش SDSM (مطالعات موردی: شهرکرد، بارز و یاسوج)
مجله تحقیقات آب و خاک ایران(2020)
9511048005, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی
Crow Algorithm for Irrigation Management: A Case Study
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2020)
فاطمه برزگری بندکوکی, Jan Adamowski, Vijay P. Singh, محمد احترام*, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین, Ahmed EL-Shafie
Effect of MDF-Cover for Water Reservoir Evaporation Reduction, Experimental, and Soft Computing Approaches
Journal of Soft Computing in Civil Engineering(2020)
9621447007*, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین, ^سیدفرهاد موسوی
مدلسازی پارامترهای کیفی (هدایت الکتریکی و کل مواد جامد محلول) رودخانه کارون در ایستگاه های ملاثانی، اهواز و فارسیات با بهره‌گیری از روش‌های مبتنی بر داده‌کاوی
سلامت و محیط زیست(2020)
9711447008, 9811045002, ^سعید فرزین*
A New Framework for Evaluation of Rainfall Temporal Variability through Principal Component Analysis, Hybrid Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System, and Innovative Trend Analysis Methodology
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2020)
9412045001, ^سعید فرزین*, ^سیدفرهاد موسوی
Optimization of dam\\\'s spillway design under climate change conditions
JOURNAL OF HYDROINFORMATICS(2020)
9511044007, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی
بهبود عملکرد ماشین‌های یادگیری در تخمین و پیش‌بینی ضریب آبگذری سرریز
مهندسی آبیاری و آب(2020)
^سعید فرزین*, 9811045002
مطالعه تجربی کاهش تبخیر از مخازن آب با استفاده از پوشش‌های پلی‌استایرن، چوب و موم و تخمین آن با الگوریتم‌های هوشمند
مهندسی آبیاری و آب(2021)
9621447007, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, ^سیدفرهاد موسوی
ارزیابی آثار تغییر اقلیم و فعالیت انسانی بر منابع آب (مطالعۀ موردی: رودخانۀ کارون)
اكوهيدرولوژي(2021)
مریم نعیمی*, سمیرا زندی فر, الهام فیجانی, ^سعید فرزین
بررسی اثر استفاده از لایه‏‌های پلی‏‌استایرن بر کاهش تبخیرمخازن ذخیره آب در مناطق خشک و نیمه‏‌خشک (مطالعه موردی: شهر سمنان)
آب و توسعه پایدار(2020)
9621447007, ^سعید فرزین, ^حجت کرمی*, ^سیدفرهاد موسوی
فرمول بندی و پیش بینی ظرفیت بهینه سد در مناطق فاقد آمار به کمک تحلیل زمانی ذخیره و تکنیک GIS (مطالعه موردی: حوضه آبریز زیارت، استان گلستان)
سد و نیروگاه برق آبی(2020)
سیدحامد شکیب, ^سعید فرزین*
Uncertainty Analysis of Climate Change Impacts on Flood Frequency by Using Hybrid Machine Learning Methods
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2021)
9511048005, ^سعید فرزین*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی
Approaches for Optimizing the Performance of Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System and Least-Squares Support Vector Machine in Precipitation Modeling
JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING(2021)
آرمین آزاد, ^سعید فرزین*, هادی ثانی خانی, ^حجت کرمی, Ozgur Kisi, Vijay P. Singh
Reducing Urban Runoff Pollution Using Porous Concrete Containing Mineral Adsorbents
Journal of Environmental Treatment Techniques(2020)
احسان تیموری*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین, مریم حسینی خیرآباد
کاربرد الگوریتم هیبریدی ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات-نهنگ (LSSVM_WOA) جهت ریز‌مقیاس‌نمایی و پیش‌بینی بارش تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوضه کارون 3)
مهندسی آبیاری و آب(2021)
9511048005, ^سعید فرزین*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی
بررسی آزمایشگاهی تأثیر جایگزینی سبک دانه پومیس بجای سنگ دانه بر عملکرد روسازی بتن متخلخل
تحقیقات بتن(2021)
9411048004, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, ^امید رضائی فر
مطالعه آزمایشگاهی و عددی تاثیر نیروی امواج بر رفتار هیدروالاستیک یک سازه شناور دارای مهاربند
دریا فنون(2021)
سید حامد شکیب, ^سعید فرزین*, غلامعباس بارانی
Developing a model for multi-objective optimization of open channels and labyrinth weirs: Theory and application in Isfahan Irrigation Networks
FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION(2021)
احمد فردوسی, 9811045002, ^سیدفرهاد موسوی*, ^سعید فرزین, سیدعلی میرجلیلی
Optimal construction of an open channel by considering different conditions and uncertainty: application of evolutionary methods
ENGINEERING OPTIMIZATION(2021)
^سعید فرزین*, 9811045002
بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از ریزدانه و پودر دولومیت به صورت مجزا بر خواص فیزیکی بتن متخلخل
مهندسی سازه و ساخت(2021)
^سعید فرزین*, 9412048008, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی
بررسی آزمایشگاهی و عددی عملکرد هیدرولیکی آبگیر کفی با روزنه مربع شکل در شرایط مختلف زیربحرانی
مهندسی آبیاری و آب(2021)
9612446003, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, مجتبی عامری
Forecasting Daily and Monthly Reference Evapotranspiration in the Aidoghmoush Basin Using Multilayer Perceptron Coupled with Water Wave Optimization
COMPLEXITY(2021)
9511045001, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی
Flow Direction Algorithm (FDA): A Novel Optimization Approach for Solving Optimization Problems
COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING(2021)
^حجت کرمی*, 9811045002, ^سعید فرزین, سید علی میرجلیلی
A Novel LSSVM Model Integrated with GBO Algorithm to Assessment of Water Quality Parameters
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2021)
9811447008, ^سعید فرزین*
Meteorological drought analysis in response to climate change conditions, based on combined four-dimensional vine copulas and data mining (VC-DM)
JOURNAL OF HYDROLOGY(2021)
9412045001, ^سعید فرزین*, ^سیدفرهاد موسوی
Modeling and predicting suspended sediment load under climate change conditions: a new hybridization strategy
Journal of Water and Climate Change(2021)
^سعید فرزین*, 9811045002
Introducing affordable and accessible physical covers to reduce evaporation from agricultural water reservoirs and pools (field study, statistics, and intelligent methods)
Arabian Journal of Geosciences(2021)
9621447007, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, ^سیدفرهاد موسوی
بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پیرامون ترکیبهای مختلف آبشکنهای سری نفوذناپذیر
عمران مدرس(2021)
9411044007, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, محمد رستمی
A new framework for missing data estimation and reconstruction based on the geographical input information, data mining, and multi-criteria decision-making; theory and application in missing groundwater data of Damghan Plain, Iran
Groundwater for Sustainable Development(2022)
9711447008, ^سعید فرزین*, 9811045002
A New Methodology for Reference Evapotranspiration Prediction and Uncertainty Analysis under Climate Change Conditions Based on Machine Learning, Multi Criteria Decision Making and Monte Carlo Methods
Sustainability(2022)
مجتبی کدخدازاده, 9811045002, 9821447003, ^سعید فرزین*
Evaluation of Time Series Models in Simulating Different Monthly Scales of Drought Index for Improving Their Forecast Accuracy
Frontiers in Earth Sciences(2022)
Shahab S. Band, ^حجت کرمی*, Yong-Wook Jeong, 9611045001, ^سعید فرزین, Kwok-Wing Chau, Sayed M. Bateni, امیر موسوی
اندازه‌گیری تغییرات روزانه دمای آب و هوای داخل مخازن نیمه‌پر ذخیره آب با جداره بتن و بتن متخلخل
مهندسی سازه و ساخت(2022)
9911045001, ^حجت کرمی*, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین
Properties of metakaolin-based green pervious concrete cured in cold and normal weather conditions
EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND CIVIL ENGINEERING(2022)
9412048006, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, ^امید رضائی فر, ^علی خیرالدین, Vijay P. Singh
کارآیی سدهای تاخیری در مدیریت و کاهش سیلاب های دروازه قرآن شیرازبا شبیه سازی نیمه توزیعی بارش-رواناب
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(2022)
9311045004, ^خسرو حسینی*, ^سعید فرزین, ^سیدفرهاد موسوی
‌‌بررسی عددی تثیر زوج آبشکن‌های محافظ بر آبشستگی اطراف آبشکن‌های سری
مهندسی آبیاری و آب(2022)
9412043001, ^حجت کرمی*, ^خسرو حسینی, ^سعید فرزین
شبیه‌سازی عددی اثر هم‌پوشانی پوشش گیاهی صلب در کانال‌ روباز مستقیم با استفاده از OpenFOAM
مدیریت آب و آبیاری(2022)
9322043001, مخمدی*, ^خسرو حسینی, ^سعید فرزین
An Innovation Approach of GSSHA Model in Flood Analysis of Large Watersheds Based on Accuracy of DEM, Size of Grids and Stream Density
Applied Water Science(2023)
9311045004, ^خسرو حسینی*, ^سعید فرزین, ^سیدفرهاد موسوی
Shape Optimization of Gravity Dams Using a Nature-Inspired Approach
Journal of Soft Computing in Civil Engineering(2020)
احمد فردوسی*, سید محمود حسینی, ^سعید فرزین, مهتاب فرامرزپور, ^سیدفرهاد موسوی
Dye Pollutant Removal from Synthetic Wastewater: A New Modeling and Predicting Approach Based on Experimental Data Analysis, Kriging Interpolation Method, and Computational Intelligence Techniques
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL INFORMATICS(2022)
9811045002, 9811328010, ^فریده نبی زاده چیانه, ^سعید فرزین*
Introducing a Novel Hybrid Machine Learning Model and Developing its Performance in Estimating Water Quality Parameters
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2022)
9811447008, ^سعید فرزین*
A novel hybrid framework based on the ANFIS, discrete wavelet transform, and optimization algorithm for the estimation of water quality parameters
Journal of Water and Climate Change(2022)
9811447008, ^سعید فرزین*
Prediction of groundwater table and drought analysis; a new hybridization strategy based on bi-directional long short-term model and the Harris hawk optimization algorithm
Journal of Water and Climate Change(2022)
^سعید فرزین*, 9811045002, مریم نعیمی, سمیرا زندی فر
A Novel Framework Based on the Stacking Ensemble Machine Learning (SEML) Method: Application in Wind Speed Modeling
Atmosphere(2022)
امیررضا مرشدبزرگ دل, مجتبی کدخدازاده, 9811045002, ^سعید فرزین*
Modeling of Reference Crop Evapotranspiration in Wet and Dry Climates Using Data-Mining Methods and Empirical Equations
Journal of Soft Computing in Civil Engineering(2022)
9611447004, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین*, دکتر هادی ثانی خانی
A new combination approach for optimal design of sedimentation tanks based on hydrodynamic simulation model and machine learning algorithms
PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH(2022)
احمد فردوسی, 9811045002, ^سعید فرزین*, ^سیدفرهاد موسوی
ارزیابی عملکرد الگوریتم بهینه‌سازی جستجوی اتم در بهره‌برداری بهینه از سامانه‌های چند مخزنه و تک مخزنه تحت رسوب‌گذاری (مطالعه موردی: سد دز)
مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک(2022)
9611045001, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, ایمان احمدیانفر
بررسی عملکرد ماشین‌های یادگیری در تخمین ضریب دبی آبگذری آبگیرهای کفی با روزنه دایره‌ای
مهندسی آبیاری و آب(2022)
9612446003, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, مجتبی عامری
Introducing improved atom search optimization (IASO) algorithm: Application to optimal operation of multi-reservoir systems
PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH(2023)
9611045001, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, ایمان احمدیانفر
Predicting rainfall response to climate change and uncertainty analysis: Introducing a novel downscaling CMIP6 models technique based on the stacking ensemble machine learning
Journal of Water and Climate Change(2023)
9811045002, مجتبی کدخدازاده, امیررضا مرشد برزگدل, ^سعید فرزین*
معرفی رویکردی نوین به منظور مدل‌سازی هندسی و محاسبه احام گوره‌های حفاظت سواحل رودخانه‌ها در برابر سیلاب (مطالعه موردی)
مهندسی آبیاری و آب(2023)
9311045004, ^سعید فرزین*, ^خسرو حسینی, ^سیدفرهاد موسوی
بهبود عملکرد سازه سرریز-روزنه با تغییر زاویه قرارگیری سرریز با استفاده از نرم افزار Flow-3D
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(2023)
9811446008, ^سعید فرزین*
Modeling of Monthly Rainfall–Runoff Using Various Machine Learning Techniques in Wadi Ouahrane Basin, Algeria
Water(2023)
9811045002, Mohammed Achite, ^سعید فرزین, Nehal Elshaboury, Nadhir Al-Ansari*, Ismail Elkhrachy
Humboldt Squid Optimization Algorithm (HSOA): A Novel Nature-Inspired Technique for Solving Optimization Problems
IEEE Access(2023)
9811045002, ^سعید فرزین*
Modeling the optimal dosage of coagulants in water treatment plants using various machine learning models
ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY(2024)
Mohammed Achite, ^سعید فرزین*, Nehal Elshaboury, 9811045002, Mohammed Amamra, Abderrezak Kamel Toubal
شبیه سازی جریان شکست سد به روش نیمه ضمنی ذرات متحرک با تراکم ضعیف(WC-MPS)
عمران مدرس(2015)
احسان جعفری ندوشن, ^خسرو حسینی*, سید فرهاد موسوی, احمد شکیبایی نیا, احمد شکیبائی نیا, ^سعید فرزین
تخصیص بهینه نظامهای منابع آب با استفاده از سامانه پویا
مهندسی منابع آب(2015)
محمد تقی اعلمی, محمدتقی اعلمی, بهزاد آقابالایی, بهزاد آقابالایی, محمدحسین احمدی*, محمدحسین احمدی, ^سعید فرزین
investigation the effects of reservoir operation on providing different demands by system dynamics (case study: Kowsar Dam in Iran)
International journal of scientific research and management(2014)
محمد حسین احمدی*, م.ح احمدی, رسول رجب پور, ر رجب پور, ف رییس زاده, فرزاد رییس زاده, ^سعید فرزین
بهبود عملکرد مدل های هوشمند بر پایه الگوریتم موجک و تبدیلات لگاریتمی در تخمین بار رسوب معلق
آب و خاک(2015)
رضا حاجی آبادی, رضا حاجی آبادی, ^سعید فرزین*, یوسف حسن زاده, یوسف حسن زاده
ترومب؛ رویکردی نوین در نگهداشت انرژی در ساختمان
سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2015-02-23)
^سعید فرزین*, 9022141011
بررسی نقش عایق های نوین در جلوگیری از اتلاف انرژی و کاهش مصرف سوخت
سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2015-02-23)
^سعید فرزین*, 9022141020, مهدی مهدوی نیک, مهدی مهدوی نیک
approaches of design, optimization and construction of spaghetti bridge
سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2015-02-23)
^سعید فرزین*, 9022141022, 9022141018, 9022141011
استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (flow-3D) در تحلیل مسئله شکست سد و مقایسه با روش لاگرانژی (SPH)
سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران(2014-11-12)
^سعید فرزین, ^خسرو حسینی, احسان جعفری ندوشن*, 9211043003
بررسی وجود الگوی آشوبی در سری زمانی بار بستر رودخانه (مطالعه موردی رودخانه جاجرود)
سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران(2014-11-12)
سارا فهیم فرد*, سارا فهیم فرد, ابوالفضل شمسایی, ابوالفضل شمسایی, محمد هادی فتاحی, محمد هادی فتاحی, ^سعید فرزین
تاثیر سد بر دینامیک انتقال رسوبات بار معلق رودخانه از دیدگاه تئوری آشوب
دهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران(2015-05-05)
سارا فهیم فرد*, ابوالفضل شمسایی, محمد هادی فتاحی, ^سعید فرزین
بررسی عددی جریان در حوضچه رسوبگیر و بهینه یابی هندسه حوضچه با استفاده از مدل فازی عصبی و الگوریتم ژنتیک
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2015-05-05)
احسان جعفری ندوشن*, مهنا تاج نسایی, ^سعید فرزین
بررسی تغییرات سرعت جریان در سرریز استوانه ای با استفاده از CFD
دهمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه(2016-01-19)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, 9411044007, 9411048008
Three-dimensional modelling of flow, over the cylindrical weir using Flow-3D software
دهمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه(2016-01-19)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, 9411048008, 9411044007
سیستم‌ ساختمانی 3D پانل؛ راهکاری جهت تولید صنعتی و پایدار سازه های نوین
نخستین همایش ملی توسعه پایدار در سیستم‌های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست(2015-05-20)
9022141011, مریم نعیمی, ^سعید فرزین*
معرفی یک روش بومی به منظور جمع آوری آب باران و کاربرد آن
سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری(2015-12-29)
فروغ علی زاده صنمی*, ^سعید فرزین
توپ سایه، تدبیری برای کاهش تبخیر آب مخازن سد
سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری(2015-12-29)
^سعید فرزین, فروغ علی زاده صنمی*
شبیه سازی جریان ناشی از شکست سد با استفاده از نرم افزار متن باز OpenFoam
سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری(2015-12-29)
محمد سهراب مقدم*, احسان جباری, ^سعید فرزین
بررسی و تحلیل دبی جریان رودخانه گرگر از دیدگاه نظریه آشوب
سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری(2015-12-29)
9211142010, سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, سارا فهیم فرد
کاربرد بام و دیواره های سبز در طراحی ساختمان
سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری(2015-12-29)
9022141020, 9111141036, ^علی رنگچیان*, ^سعید فرزین
ارزیابی روش تهیه بیلان منابع آب در محدوده مطالعاتی سمنان
دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری(2016-05-19)
9411048005*, ^سعید فرزین, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی
بررسی پدیده هیدروپلانینگ در روسازی را ه و فرودگاه
نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران(2016-05-10)
9311147004, ^سعید فرزین*
تخصیص بهینه مصرف منابع آب با استفاده از نرم افزار WEAP حوضه مطالعاتی: استان خوزستان
اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار(2016-09-27)
9412048006*, ^سعید فرزین, 9411048001, 9412048003
تأثیر نویزگیری سری زمانی دبی رودخانه گرگر بر روند آشوبی بودن آن
اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار(2016-09-27)
9211142010, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, ^سیدفرهاد موسوی
شبیه سازی دوبعدی جریان برروی سرریز پلکانی با استفاده از نرم افزار openFoam
اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار(2016-09-27)
^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, 9411048004, 9411048006
مدل سازی تخصیص آب سد کمال صالح با استفاده از نرم افزار WEAP
ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران(2016-04-20)
9411048002*, ^سعید فرزین, ^حجت کرمی, 9412048007
کاربرد روش تصمیم گیری سلسله مراتبی در تحلیل کاهش پساب شهری با استفاده از بتن متخلخل
ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران(2016-04-20)
9412048006*, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین
پیشنهاد جاذب مناسب جهت تصفیه پساب شهری با استفاده از روش AHP
ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران(2016-04-20)
9412048006*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین
تحلیل آشوب پذیری دبی جریان رودخانه کارون در مقیاس ماهانه
ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران(2016-04-20)
9211142010, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, ^سیدفرهاد موسوی
تحلیل شدت و مدت خشکسالی ایستگاه سینوپتیک شاهرود با استفاده از توابع چند متغیره کوپلا
ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران(2016-04-20)
9311044004*, هادی ثانی خانی, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین
شبیه سازی عددی پارامترهای جریان اطراف سرریز لبه تیز قائم
پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران(2016-12-14)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, 9312044006, 9411044007
شبیه سازی عددی و مقایسه مدل های آشفتگی در تحلیل سرعت جریان پیرامون تکیه گاه پل واقع در کانال مستطیلی با استفاده از Flow-3D
پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران(2016-12-14)
9311044001*, ^سعید فرزین, ^خسرو حسینی, ^حجت کرمی
مطالعه عددی سرریز کنگره ای با استفاده از مدل آشفتگی RNG
پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران(2016-12-14)
9411048008, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین
حذف آلاينده ي آلي از محلول آبي به روش اكسايش الكتروشيميايي با استفاده از الكترود اصلاح‌شده Ti/nanoZnO-Bi2O3: مدل‌سازي و بهينه‌سازي
رضائي سارا(تاریخ دفاع: 1401/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود عملكرد الگوريتم بهينه سازي كركس هاي آفريقايي با استفاده از نظريه آشوب و توسعه كاربرد آن در بهره برداري بهينه از مخازن
مسيبي اسماعيل(تاریخ دفاع: 1401/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه الگوريتم هيبريدي مضاعف به منظور شبيه‌سازي و پيش‌بيني هوشمند (مطالعه موردي: بار رسوب معلق در حوضه ليقوان)
سپاسي فاطمه(تاریخ دفاع: 1402/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي مشخصات جريان عبوري از سازه تركيبي سرريز-روزنه واقع در كانال مستطيلي
بهمني اروين(تاریخ دفاع: 1402/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه روش هيدروديناميك ذرات هموار در شبيه سازي عددي انتقال رسوب و آبشستگي اطراف آبشكن‌هاي سري
كريمي سهراب(تاریخ دفاع: 1401/07/12) ، مقطع : دكتري
پيش بيني خشكسالي هيدرولوژيكي تحت تاثير تغيير اقليم با استفاده از هوش مصنوعي
مرشدبزرگ دل اميررضا(تاریخ دفاع: 1401/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني خشكسالي هيدرولوژيكي تحت تاثير تغيير اقليم با استفاده از هوش مصنوعي
مرشدبزرگ دل اميررضا(تاریخ دفاع: 1401/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل‌هاي داده كاوي هيبريدي و توسعه عملكرد آنها در مدل‌سازي پارامترهاي كيفي رودخانه
كدخدازاده مجتبي(تاریخ دفاع: 1400/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي گزينه هاي انتقال آب چشمه آبگرم سمنان، فرصت ها و تهديدها
گوهري مهديه(تاریخ دفاع: 1401/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي گزينه هاي انتقال آب چشمه آبگرم سمنان، فرصت ها و تهديدها
گوهري مهديه(تاریخ دفاع: 1401/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه¬سازي مشخصات جريان و پيش-بيني ضريب دبي در سازه تركيبي سرريز-روزنه با استفاده از روش¬هاي عددي و محاسبات نرم
غيبي مجتبي(تاریخ دفاع: 1401/06/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه و بهبود عملكرد الگوريتم جستجوي اتم در بهينه سازي سيستم چند هدفه مخازن اب بر اساس منحني هاي فرمان خطي و غير خطي
مسلم زاده محسن(تاریخ دفاع: 1402/04/17) ، مقطع : دكتري
ارائه يك مدل عامل بنيان- هوش مصنوعي جهت مديريت منابع آب زيرزميني با لحاظ شرايط تغيير اقليم
محقق عليرضا(تاریخ دفاع: 1400/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي اثر تركيبي آب شكن هاي نفوذپذير و نفوذناپذير بر خصوصيات جريان
جعفري چاشمي خسرو(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و ارزيابي ويژگي‌هاي خشكسالي هواشناسي با استفاده از توابع مفصل سري واين، با در نظر گرفتن شرايط تغيير اقليم
فرخي عليرضا(تاریخ دفاع: 1400/07/21) ، مقطع : دكتري
بررسي آزمايشگاهي تأثير مواد فيزيكي مختلف بر كاهش تبخير آب مخازن
قزوينيان حميدرضا(تاریخ دفاع: 1398/06/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي تغييرات دمايي آب در مخازن با ديواره بتن متخلخل
وحدتي فر ميلاد(تاریخ دفاع: 1398/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي تاثير آستانه‌ پلكاني روزنه دار بر مشخصات پرش هيدروليكي در پايين دست سرريز اوجي
جعفرافشاري فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي تبخير-تعرق ماهانه با استفاده از مدل¬هاي تجربي و هوشمند در اقليم¬هاي مختلف ايران
ذاكري محمدصادق(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي پارامترهاي كيفي پساب عبوري از محيط متخلخل جهت تغذيه مصنوعي
بابائي الهام(تاریخ دفاع: 1398/06/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه مدل‌هاي Flow-3D و Fluent در شبيه‌سازي خصوصيات جريان پيرامون آبشكن و پايه پل
مظفري اميد(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه مشخصه¬هاي هيدروليكي جريان عبوري از سدهاي لاستيكي با استفاده از مدل سازي عددي و روش¬هاي هوشمند
مومني نژاد پگاه(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي جريان و سرفولوژي آبگير تحت اثر پارامترهاي هندي و هيدروليكي مختلف با استفاده از نرم افزار SSIIm2
گرانمايه كيارش(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و عددي خصوصيات هيدروليكي جريان عبوري از آبگير كفي روزنه¬اي
ميرنورالهي سيدعلي(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي الگوي جريان و انتقال رسوب در كانال متقاطع تحت زواياي مختلف
پورواحدي روشنده ميلاد(تاریخ دفاع: 1398/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي عددي سه بعدي جريان در نردبان ماهي با هندسه¬هاي مختلف
شكراللهي محمد(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي حساسيت حرارتي و رطوبتي بتن آسفالتي اصلاح شده با نانو گرافن
نباتي حميدرضا(تاریخ دفاع: 1398/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مديريت بهينه سيلاب در حوزه‌هاي آبخيز با تلفيق مدل‌هاي هيدرولوژيك و هيدروليكي توزيعي و لحاظ عدم قطعيت
محب زاده فتاحي عليرضا(تاریخ دفاع: 1400/12/25) ، مقطع : دكتري
ارزيابي عملكرد الگوريتم كلاغ اصلاح شده دربهره‌برداري بهينه از مخازن سد آيدوغموش
جهانگيري ايلين(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه روش هاي فيزيكي كاهش تبخير از مخازن آب
اقوامي پناه محمدرضا(تاریخ دفاع: 1397/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و بررسي جريان رودخانه با استفاده از نظريه آشوب
بوستاني مهسا(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي پيرامون آبشكن‌هاي نفوذپذير مستغرق و مقايسه با مدل عددي
گسگري سيد آيدين(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير صفحات مستغرق بر آبشستگي تكيه گاه پل با استفاده از مدل عددي Open Foam
حبيبي حسين(تاریخ دفاع: 1398/04/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير صفحات مستغرق بر آبشستگي تكيه گاه پل با استفاده از مدل عددي Open Foam
حبيبي حسين(تاریخ دفاع: 1398/04/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد تركيب سرريزهاي غيرخطي با روزنه (مدلسازي عددي)
اميري عباس(تاریخ دفاع: 1397/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر تركيب جاذب¬هاي مختلف معدني بر خصوصيات بتن متخلخل به منظور بهبود كيفيت رواناب شهري
درفكي حسين(تاریخ دفاع: 1397/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي دبي رودخانه تحت اثر تغيير اقليم و مقايسه با روشهاي هوش مصنوعي
نوده فراهاني نازنين(تاریخ دفاع: 1397/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي دبي رودخانه تحت اثر تغيير اقليم و مقايسه با روشهاي هوش مصنوعي
نوده فراهاني نازنين(تاریخ دفاع: 1397/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عدم قطعيت در تعيين فراواني وقوع رواناب بر اساس تغيير اقليم با استفاده از ماشين‌هاي يادگيري
وليخان اناركي مهدي(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه‌سازي ابعاد سرريز با استفاده از مدلهاي فرا ابتكاري و در نظر گرفتن عدم قطعيت تحت شرايط تغيير اقليم
فردوسي احمد(تاریخ دفاع: 1397/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه‌سازي عددي جريان همزمان از زير دريچه كشويي و روي سرريز لبه تيز در كانال مستطيلي
ذوالفقاري رضا(تاریخ دفاع: 1398/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه‌سازي عددي عملكرد صفحات مستغرق و طوق بر الگوي جريان و كنترل آبشستگي پيرامون پايه پل
مرادي محرماني علي(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه‌سازي عددي عملكرد صفحات مستغرق و طوق بر الگوي جريان و كنترل آبشستگي پيرامون پايه پل
مرادي محرماني علي(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تغييرات نفوذپذيري بتن متخلخل تحت تاثير رواناب شهري
منوچهري مهران(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهره برداري بهينه از مخزن سد با استفاده از الگوريتم وال و هيبريدهاي آن با لحاظ تغيير اقليم
محمدي مجيد(تاریخ دفاع: 1398/12/06) ، مقطع : دكتري
بهينه‌سازي بهره‌برداري از سيستم تك مخزنه و چند مخزنه منابع آب با رويكرد الگوريتم‌هاي هوشمند در شرايط تغيير اقليم با در نظر گرفتن عدم قطعيت
احترام محمد(تاریخ دفاع: 1397/08/22) ، مقطع : دكتري
مطالعه آزمايشگاهي و عددي تأثير تركيب‌هاي مختلف آبشكن‌هاي نفوذناپذير با هندسه‌هاي مختلف بر فرسايش بستر رودخانه
نير شهاب(تاریخ دفاع: 1396/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهره‌برداري تلفيقي و يكپارچه منابع آب سطحي و زيرزميني (مطالعه مورد دشت بهبهان در استان خوزستان)
خيرانديش علي(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي كيفيت آب رودخانه تحت اثر پارامترهاي مختلف و اندازه‌گيري ميداني (مطالعه موردي)
سليمي اميرحسين(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي روش‌هاي نوين جمع‌آوري آب باران به منظور تغذيه سفره آب زيرزميني
حسيني نيك سيدشهاب الدين(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي عملكرد بتن متخلخل جاذب حاوي الياف و تأثير آن بر كيفيت رواناب شهري
قنبري آنسه(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و عددي تاثير نفوذپذيري آب‌شكن‌ها با تركيب‌هاي مختلف بر آبشستگي اطراف آنها
اسلامي رستمي محمد(تاریخ دفاع: 1396/10/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي تأثير جاذب‌هاي مختلف به‌عنوان جايگزيني از سنگدانه در بتن متخلخل به‌منظور تصفيه رواناب شهري و پساب خروجي تصفيه‌خانه فاضلاب
دوست محمدي مهسا(تاریخ دفاع: 1396/06/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تلفيق مدل عددي و الگوريتم هوشمند به منظور پيش بيني ضريب آبگذري سرريز كنگره‌اي
ضميري الهام(تاریخ دفاع: 1396/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد بتن متخلل حاوي جاذب به‌عنوان رويكردي نوين در بهبود كيفيت پساب فاضلاب و رواناب‌هاي شهري
آزاد علي آبادي آرمين(تاریخ دفاع: 1396/06/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل خشكسالي هاي استان سمنان با استفاده از توابع مفصل
دانش زاده مهديه(تاریخ دفاع: 1395/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهرهبرداري بهينه از سيستم هاي مخازن سدها با استفاده از الگوريتم نامفيد و مقيد جستجوي ذرات باردار
فرحناكيان طنازالسادات(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي عددي و تحليل اثر اندركنش پايه و تكيه¬گاه پل بر خصوصيات جريان
انجم روز سميه(تاریخ دفاع: 1395/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خصوصيات هيدروليكي جريان در طول سرريز و پرتابه جامي‌شكل با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي و مقايسه آن با روابط تئوريك ( مطالعه موردي: سد گلورد نكا).
فضل اله نژاد ميلاد(تاریخ دفاع: 1395/09/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تأثير صفحات مستغرق بر خصوصيات جريان پيرامون پايه پل (مطالعه عددي)
نوري مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود كيفيت پساب خروجي تصفيه¬خانه فاضلاب و رواناب شهري با استفاده از بتن متخلخل به همراه افزودني
تيموري احسان(تاریخ دفاع: 1395/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي الگوي آشوبي در پديده هيدرولوژيك
ادب فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Position explicit and iterative implicit consistent incompressible SPH methods for free surface flow
COMPUTERS & FLUIDS(2019)
^سعید فرزین, روح اله فاتحی*, یوسف حسن زاده
هیدرولوژی پیش بینی بلند مدت: رویکرد تحلیل فراوانی
هیدرولوژی پیش بینی بلند مدت: رویکرد تحلیل فراوانی
کنترل کمی و کیفی سیلاب شهری با استفاده ازبتن متخلخل جاذب حاوی الیاف شیشه (مطالعه تجربی)(مجری اول)
(2018-10-01)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مهندسي محيط زيست   (493 بار دانلود)
رشته : مهندسي عمران
هواشناسي و تغيير اقليم   (435 بار دانلود)
رشته : مهندسي عمران
سمينار و روش تحقيق   (606 بار دانلود)
رشته : مهندسي عمران , گرایش : مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي
اصول مهندسي سد   (629 بار دانلود)
رشته : مهندسي عمران
مدل هاي هيدرولوژيكي   (566 بار دانلود)
رشته : مهندسي عمران , گرایش : مهندسي و مديريت منابع آب
محاسبات نرم   (461 بار دانلود)
رشته : مهندسي عمران
هيدروليك محاسباتي   (570 بار دانلود)
رشته : مهندسي عمران , گرایش : مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي
هيدرولوژي مهندسي   (537 بار دانلود)
رشته : مهندسي عمران
هيدرولوژي آماري پيشرفته   (553 بار دانلود)
رشته : مهندسي عمران , گرایش : مهندسي و مديريت منابع آب
مباحث ويژه 1   (488 بار دانلود)
رشته : مهندسي عمران , گرایش : مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي
هيدروانفورماتيك   (781 بار دانلود)
رشته : مهندسي عمران , گرایش : مهندسي و مديريت منابع آب
سدهاي خاكي   (474 بار دانلود)
رشته : مهندسي عمران

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي، دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه سمنان
saeed.farzin@semnan.ac.ir
(+98)2331535204

فرم تماس